Táto Licenčná zmluva koncového používateľa je právne záväznou zmluvou medzi Vami,

koncovým používateľom, ktorý si zadovážil Softvér* (ďalej len Používateľ)

a

samostatne zárobkovo činnou osobou Matej Dvonč ISKEJP,

zapísanou v živnostenskom registri pod identifikačným číslom 47925051 (ďalej len Autor).

 

1    Úvodné ustanovenia

      Súčasťou tohto Softvéru sú všetky súvisiace médiá, tlačené materiály, dokumentácia, aplikácie, databázy a iné softvérové komponenty.

    Inštalovaním, kopírovaním alebo iným používaním tohto Softvéru Používateľ potvrdzuje, že si prečítal túto zmluvu EULA, že jej rozumie a súhlasí s jej podmienkami.

   Táto zmluva EULA nadobúda účinnosť, potom ako Používateľ odsúhlasí všetky tu uvedené podmienky pred alebo počas inštalácie Softvéru, prípadne potom ako začne akýmkoľvek spôsobom Softvér používať. Zmluva EULA je záväzná počas celého trvania vlastníckych práv na Softvér, ak nie je inak uvedené v zmluve EULA alebo v samostatnej písomnej dohode medzi Používateľom a Autorom. Jej platnosť môže závisieť od rozsahu Licencie v súlade s ustanoveniami EULA. 

    Tento Softvér je chránený autorskými právami a medzinárodnými zmluvami. Používateľ súhlasí s tým, že táto zmluva EULA je vynútiteľná ako akákoľvek iná podpísaná písomná zmluva Používateľom. Táto zmluva EULA je vynútiteľná voči Používateľovi. 

   V prípade, že s podmienkami uvedenými v tejto zmluve EULA Používateľ nesúhlasí, Softvér ako aj jeho komponenty neinštaluje a nepoužíva.

2    Predmet zmluvy

      Autor na základe súhlasu s podmienkami tejto zmluvy EULA udeľuje Používateľovi licenciu, ktorá ho oprávňuje nainštalovať a používať Softvér vrátane všetkých obrázkov, fotografií, animácií, audiovizuálnych komponentov, hudby, textu a prídavných aplikácií, ktoré sú súčasťou tohto Softvéru, ako aj sprievodné tlačené materiály a všetky kópie Softvéru výhradne v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Všetky nižšie uvedené podmienky sa vzťahujú na Softvér ako celok aj na všetky jeho samostatné komponenty.

      Všetky Používateľovi vyslovene neudelené práva zmluvou EULA si vyhradzuje Autor.

      Používanie Softvéru a všetkých jeho komponentov v rozpore s pravidlami a podmienkami tejto zmluvy EULA je porušením práva na intelektuálne vlastníctvo Autora a bude mať za následok zrušenie všetkých práv na používanie Softvéru, ktoré sú Používateľovi udelené touto zmluvou EULA.

3    Rozsah licencie

    Udelením licencie, Používateľ získava právo na inštalovanie a používanie Softvéru v rámci ľubovoľného zariadenia, ktoré má vo vlastníctve.

     Táto licencia je časovo neobmedzená.

     Používateľ súhlasí s tým, že Softvér je chránený voči nepovolenému kopírovaniu a neobmedzenému používaniu.

4   Obmedzenie používania

      Nie je povolené vykonávať, ani umožniť iným osobám vykonávať žiadne z uvedených činností.

  • Uskutočňovať spätnú analýzu alebo dekompilovať Softvér alebo ľubovoľnú jeho časť, s výnimkou takého prípadu a v takom rozsahu, ktorý je vyslovene povolený platnou legislatívou bez ohľadu na toto obmedzenie. Ak príslušná legislatíva takúto činnosť povoľuje, akékoľvek takýmto spôsobom získané informácie nesmú byť poskytnuté tretím stranám. Výnimku tvoria prípady, kedy je poskytnutie takýchto informácií požadované zákonom a o takýchto informáciách musíte okamžite informovať Autora. Všetky takéto informácie budú považované za dôverné a chránené informácie Autora.
  • Upravovať, meniť alebo prekladať Softvér, vrátane vykonania zmien Softvéru, aplikácií a databáz obsiahnutých v Softvéri, iných ako takých, ku ktorým je prístup prostredníctvom Softvéru sprístupnený a sú opísané v dokumentácii.
  • Bez predošlého písomného súhlasu Autora, Používateľ nesmie vykonávať žiadne zmeny Softvéru vrátane vykonania zmien s cieľom prispôsobiť Softvér na používanie vo svojom zariadení. Prostriedky na povolené úpravy Softvéru sú dodávané so softvérom, povolené úpravy a ich opis sú obsiahnuté v dodávanej dokumentácii.
  • Opravovať chyby v Softvéri bez predošlého písomného súhlasu Autora.
  • Prenajímať, poskytovať licencie, prideľovať alebo prenášať akékoľvek práva poskytované touto zmluvou EULA a ďalšie práva vzťahujúce sa na Softvér akejkoľvek osobe alebo umožniť kopírovanie Softvéru alebo jeho ľubovoľnej časti do iných počítačov ako vo vlastníctve Používateľa

5   Databázy koncových používateľov

     Pre programy, ktoré sú súčasťou Softvéru, môžete vytvárať vlastné databázy (vlastné jazyky a vzory, užívateľské nastavenia, úlohy a pod.), ak Softvér takúto možnosť poskytuje.

6   Technológie / softvér tretích strán

    Pri tvorbe Softvéru bol použitý kancelársky balík Microsoft Office, ktorý je duševným vlastníctvom spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA a podlieha licenčnej politike spoločnosti.