1    Predmet všeobecných podmienok

Dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba Matej Dvonč ISKEJP, zapísaná v živnostenskom registri s prideleným identifikačným číslom 47925051, trvalým bydliskom Vajanského 47, 953 01 Zlaté Moravce.

Záujemca – fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada dodávateľa o jeho služby prostredníctvom predbežnej objednávky.

Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom potvrdenej objednávky objednala službu u dodávateľa v rozsahu jeho podnikateľskej činnosti definovanej v živnostenskom registri.

Služba – návrh a realizácia individuálneho riešenia dodávateľom, ktorého výsledkom je produkt alebo úprava existujúceho riešenia podľa zadania objednávateľa alebo poskytnutie informácií podľa zadania objednávateľa.

Zadanie – slovné vyjadrenie problému objednávateľa, ktorým poverí dodávateľa na vypracovanie návrhu jeho riešenia. Zadanie musí byť riadne špecifikované, aby bolo možné jasne určiť pôsobnosti a zodpovednosti riešenia.

Predbežná objednávka – nezáväzná dohoda o poskytnutí služby medzi dodávateľom a objednávateľom. Povinnou súčasťou predbežnej objednávky je zadanie problému objednávateľom.

Potvrdená objednávka – objednávateľom odsúhlasená predbežná objednávka, ktorá sa stáva záväznou pre obidve strany. Potvrdená objednávka slúži ako podklad na vystavenie faktúry.

Faktúra – kúpna zmluva zaväzujúca adresáta uhradiť služby dodané dodávateľom formou peňažnej kompenzácie, ktorej výška bola dohodnutá v potvrdenej objednávke.

Adresát – fyzická alebo právnická osoba, ktorej bola vystavená faktúra a tým aj povinnosť ju uhradiť do zákonnej lehoty splatnosti. Adresátom môže by aj objednávateľ.

Časová náročnosť riešeniačas potrebný na vypracovanie a dodanie riešenia dodávateľom na základe zadania uvedeného v potvrdenej objednávke. Mernou jednotkou je jeden človekodeň, ktorý predstavuje osem pracovných hodín. Táto merná jednotka sa môže deliť aj na menšie, pomerné časti (napr. polovica človekodňa = 4 pracovné hodiny).

2    Objednanie služby

     Ak sa záujemca rozhodne využiť služby dodávateľa, môže tak urobiť prostredníctvom predbežnej objednávky. Predbežnú objednávku je možné zadať  osobne, telefonicky alebo e-mailom.

     Po zadaní predbežnej objednávky záujemcom, dodávateľ vypracuje návrh riešenia problému na základe zadania, spolu s cenovou kalkuláciou, predpokladanou časovou náročnosťou, ako aj návrhom termínu dodania. Náležitosti vypracované dodávateľom sa stávajú súčasťou predbežnej objednávky.

      V prípade, že sa záujemca aj dodávateľ zhodnú na realizácii danej predbežnej objednávky, objednávka sa stáva potvrdenou. Samotné potvrdenie môže byť realizované osobne, telefonicky alebo e-mailom. Potvrdením objednávky sa zo záujemcu stáva objednávateľ a zároveň vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom dodávateľa, ako aj s Licenčnou zmluvou koncového používateľa (EULA) uvedenou na tejto stránkeDeň potvrdenia objednávky sa stáva dňom, kedy začne pre dodávateľa plynúť dodacia lehota dohodnutého riešenia.

3    Platobné podmienky

    Po vypracovaní a dodaní riešenia dodávateľom v zmysle potvrdenej objednávky, adresát je povinný vyrovnať záväzok voči dodávateľovi vo výške uvedenej v potvrdenej objednávke.

   Vyrovnanie záväzkov sa realizuje vystavením faktúry. Faktúru vystavuje dodávateľ na základe potvrdenej objednávky, zväčša pri dodaní služby. Adresát je povinný faktúru uhradiť do 14 pracovných dní od dátumu jej vystavenia. Spôsob úhrady závisí od dohody medzi adresátom a dodávateľom. Adresátom môže byť aj objednávateľ.

    V prípade dodania služby vo väčšom finančnom rozsahu, dodávateľ môže vystaviť zálohovú faktúru, v ktorej uvedie pomernú časť z cenovej kalkulácie uvedenej v potvrdenej objednávke. Výška pomernej časti je na uvážení dodávateľa.

4    Reklamačný poriadok

      Reklamačný poriadok dodávateľa sa riadi Zákonom 250 / 2007 Z.z (Zákon o ochrane spotrebiteľa) a jeho doplnením – Zákonom 397 / 2008 Z.z.

      Záručným listom je vystavená faktúra, spolu s potvrdenou objednávkou, v ktorej sa nachádza zadanie objednávateľa. Reklamácia bude posudzovaná na základe tohto zadania, konkrétne či je reklamovaná služba relevantná vo vzťahu k obsahu tohto zadania. Reklamáciu zo strany objednávateľa je možné podať

          ·         telefonicky na číslo 0902 546 419,

          ·         mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo

          ·         písomne na adresu Matej Dvonč ISKEJP, Vajanského 47, 953 01 Zlaté Moravce.

     Dodávateľ sa zaväzuje riešiť vzniknutú reklamáciu bezodkladne, najviac však do zákonom stanovenej lehoty – 30 pracovných dní. Stanovisko k reklamácii zašle dodávateľ písomne, spôsob doručenia závisí od dohody s odberateľom

5    Informácia o nositeľovi autorských práv

      Copyright © 2014 Matej Dvonč ISKEJP

    Autorské práva vzťahujúce sa na dokumenty alebo programy vytvorené dodávateľom sú duševným majetkom dodávateľa v zmysle zákona 618/2003 Z.z. (Autorský zákon). Ich šírenie je možné iba na základe súhlasu dodávateľa.

6    Bezpečnosť a ochrana informácií

     Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s odberateľom a marketingových akcií dodávateľa a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaných služieb (oznámenie mena a adresy dodania).

     Dodávateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

    Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne odberateľom dodávateľovi za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

     Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Matej Dvonč ISKEJP, Vajanského 47, 953 01 Zlaté Moravce.