INDEX je vyhľadávacia funkcia, ktorá zobrazí hodnotu alebo odkaz na bunku/bunky v zadanom rozsahu alebo viacerých rozsahov, podľa definovaného čísla riadka a stĺpca.

> > > Pozri aj: Funkcia INDEX v Microsoft Excel. < < <

Parametre funkcie

 1. Odkaz (Reference) – rozsah buniek (tabuľka) alebo vymenované pole, v ktorom chceme nájsť hodnoty buniek podľa zadaného čísla riadka, čísla stĺpca alebo oboch súčasne (prienik súradníc). Rozsahov môže byť definovaných viacero, v tomto prípade parameter uzatvárame do zátvoriek.
 2. Riadok (Row) – riadok v odkaze, ktorého hodnoty chceme zobraziť. Parameter je voliteľný, v prípade, že nie je zadaný (alebo s hodnotou 0), funkcia vráti všetky riadky v rámci odkazu. Argument je možné efektívne doplniť napr. pomocou funkcie MATCH (pozri Obrázok 1).
 3. Stĺpec (Column) – stĺpec v odkaze, ktorého hodnoty chceme zobraziť. Parameter je voliteľný, v prípade, že nie je zadaný (alebo s hodnotou 0), funkcia vráti všetky stĺpce v rámci odkazu.
 4. Oblasť (Range) – poradové číslo oblasti, v prípade odkazovania viac ako 1 oblastí v rámci funkcie.

Návratová hodnota

Funkcia vracia buď konkrétnu hodnotu alebo referenciu na riadok / stĺpec / celú oblasť odkazu, záleží na prítomnosti a forme vstupných parametrov funkcie.

 1. Pri zadaní parametrov Riadok a Stĺpec, funkcia vráti hodnotu bunky, ktorá je jednoznačne určená kombináciou týchto parametrov.
 2. V prípade, že jeden z parametrov Riadok / Stĺpec zadaný nie je, funkcia vracia referenciu na celý riadok / stĺpec v zadanom odkaze. Ak chcete použiť funkciu v tomto tvare, je nutné ju použiť ako maticovú pomocou tlačidiel CTRLSHIFTENTER. Toto platí iba v prípade, ak odkaz obsahuje viac ako 1 riadok / stĺpec.
  Viac o maticových funkciách tu – https://help.libreoffice.org/Calc/Array_Functions.
 3. Ak číslo riadka alebo stĺpca nekorešponduje s rozsahom odkazu funkcia vracia chybu 502Invalid argument.

Dôležité informácie

 • Funkcia INDEX môže byť jednoducho použitá v kombinácii s funkciou MATCH, pomocou ktorej je možné vyhľadať požadovaný riadok odkazu na základe (viacerých) kritérií. Tým pádom sa táto kombinácia stáva „mocnejšou“ verziou k funkcii VLOOKUP (v nasledujúcich príkladoch používame práve túto kombináciu).

Príklad 1

Zadanie: Do bunky $F$3 (Výsledok) doplňte meno súťažiaceho z tabuľky $B$4:$C$9, ktorý má 42 rokov.

Riešenie: Zvolíme nasledovné parametre funkcie:

 1. Odkaz (Reference) – rozsah buniek $B$4:$C$9 o 6 riadkoch a 2 stĺpcoch.
 2. Riadok (Row) – číslo riadka získame použitím funkcie MATCH, ktorej
  1. vyhľadávaná hodnota je hodnota bunky $E$3 (= 42) a
  2. pole vyhľadávania je rozsah buniek $C$4:$C$9 (stĺpec Vek).
  3. Hľadáme presnú zhodu.
 3. Stĺpec (Column) – keďže potrebujeme získať meno súťažiaceho, zvolíme prvý stĺpec v odkaze.

Záver: Prienikom riadka (3 – získaného pomocou funkcie MATCH) a stĺpca (1) sme v odkaze boli schopní pomocou funkcie INDEX získať meno súťažiaceho s vekom vo výške 42 (Jano).

index2


Príklad 2

Zadanie: Do bunky $H$3 (Počet bodov) doplňte počet bodov, ktorý získal 42-ročný súťažiaci Jano.

Riešenie: Zvolíme nasledovné parametre funkcie:

 1. Odkaz (Reference) – rozsah buniek $B$4:$C$9 o 6 riadkoch a 2 stĺpcoch.
 2. Riadok (Row) – číslo riadka získame použitím funkcie MATCH, v ktorej pri vyhľadávaní požadovaného riadku používame dve kritériá.
  1. vyhľadávaná hodnota je hodnota bunky $F$3 (= Jano) a zároveň hodnota bunky $G$3 (= 42).
  2. pole vyhľadávania je rozsah buniek $B$4:$B$11 (stĺpec Meno) a zároveň $D$4:$D$11 (stĺpec Vek).
  3. Hľadáme presnú zhodu.
 3. Stĺpec (Column) – keďže potrebujeme získať meno súťažiaceho, zvolíme prvý stĺpec v odkaze.

Záver: Prienikom riadka (3 – získaného pomocou funkcie MATCH) a stĺpca (1) sme v odkaze boli schopní pomocou funkcie INDEX získať meno súťažiaceho s vekom vo výške 42 (Jano).

index3


Referencie


Prílohy

Verzia Dokument Príklady
1.0 libreoffice writer libreoffice calc

Podobné príspevky