INDEX je vyhľadávacia funkcia, ktorá zobrazí hodnotu bunky/buniek v zadanom rozsahu alebo poli, podľa definovaného čísla riadku a stĺpca. Funkciu možno vykonávať v 2 tvaroch

 • Maticová forma (Array form) – vracia hodnotu špecifikovanej bunky/poľa buniek.

 • Referenčná forma (Reference form) – vracia referenciu na bunku/bunky podľa parametrov

 Článok sa venuje maticovej forme funkcie.

> > > Pozri aj: Funkcia INDEX v LibreOffice Calc. < < <

Parametre funkcie

 1. Pole (Array) – rozsah buniek (tabuľka) alebo vymenované pole, v ktorom chceme nájsť hodnoty buniek podľa zadaného čísla riadka, čísla stĺpca alebo oboch súčasne (prienik súradníc).

 2. Číslo riadka(Row num)– riadok v poli, ktorého hodnoty chceme zobraziť. V prípade, že argument nie je zadaný, funkcia požaduje zadanie čísla stĺpca. Argument je možné efektívne doplniť napr. pomocou funkcie MATCH (pozri Obrázok 1).

 3. Číslo stĺpca (Column num)– stĺpec v poli, ktorého hodnoty chceme zobraziť. V prípade, že argument nie je zadaný, funkcia požaduje zadanie čísla riadka.

Vstupné argumenty pre funkciu INDEX

Návratová hodnota

Návratová funkcia závisí od vyplnenia alebo vynechania konkrétnych parametrov:

 • Po vyplnení obidvoch parametrov – aj čísla riadka aj čísla stĺpca, funkcia vráti hodnotu prieniku týchto dvoch súradníc v poli.

 • Ak je vyplnené iba číslo riadka / číslo stĺpca, funkcia uvažuje s obsahom všetkých stĺpcov/riadkov v poli. V prípade, že pole obsahuje iba

  • 1 stĺpec / 1 riadok, funkcia vracia hodnotu bunky v danom stĺpci / riadku

  • viac ako 1 stĺpec / riadok, funkcia vracia pole buniek v danom stĺpci / riadku. V tomto prípade treba funkciu potvrdiť kombináciou kláves CTRL + SHIFT + ENTER a vložiť ju do požadovaného počtu stĺpcov / riadok podľa rozmerom poľa.

Dôležité informácie

 • Pri maticovej forme funkcie musia parametre číslo riadka a číslo stĺpca korešpondovať s rozmermi poľa, inak funkcia vracia chybovú hodnotu #ODKAZ! (#REF!).

Použitie INDEX a MATCH

V uvedených príkladoch je parameter číslo riadka vyplnený pomocou funkcie MATCH, ktorá na základe zvolených kritérií vracia číslo riadka v rozsahu, ktoré následne funkcia INDEX využije pri zobrazení hodnoty tohto riadka v kombinácii s parametrom číslo stĺpcu.

Ide o praktickú symbiózu dvoch funkcií, využitie je široké najmä pri viackriteriálnom vyhľadávaní.


Príklad 1

Zadanie: Do bunky $E$2 (Výsledok) doplňte meno súťažiaceho z tabuľky $A$3:$B$8, ktorý má 42 rokov.

Riešenie: Zvolíme nasledovné parametre funkcie:

 1. Pole (Array) – rozsah buniek $A$3:$B$8 o 6 riadkoch a 2 stĺpcoch.

 2. Číslo riadka(Row num)– číslo získame použitím funkcie MATCH, ktorej

  1. vyhľadávaná hodnota je hodnota bunky $D$2 (= 42) a

  2. pole vyhľadávania je rozsah buniek $B$3:$B$8 (stĺpec Vek).

  3. Hľadáme presnú zhodu.

 3. Číslo stĺpca (Column num) – keďže potrebujeme získať meno súťažiaceho, zvolíme prvý stĺpec v poli.

Riešenie Príkladu 1

Záver: Prienikom čísla riadku (3 – získaného pomocou funkcie MATCH) a čísla stĺpca (1) sme v poli boli schopní pomocou funkcie INDEX získať meno súťažiaceho s vekom vo výške 42 (Jano).


Príklad 2

Zadanie: Do bunky $G$2 (Počet bodov) doplňte počet bodov, ktorý získal 42-ročný súťažiaci Jano.

Riešenie: Zvolíme nasledovné parametre funkcie:

 1. Pole (Array) – rozsah buniek $A$3:$C$10 o 8 riadkoch a 3 stĺpcoch.

 2. Číslo riadka(Row num)– číslo získame použitím funkcie MATCH, v ktorej pri vyhľadávaní požadovaného riadku používame dve kritériá.

  1. Vyhľadávaná hodnota je hodnota bunky $E$2 (= Jano) a zároveň hodnota bunky $D$2 (= 42).

  2. Polevyhľadávania je rozsah buniek $A$3:$A$10 (stĺpec Meno) a zároveň $B$3:$B$10 (stĺpec Vek).

  3. Hľadáme presnú zhodu.

 3. Číslo stĺpca (Column num) – potrebujeme získať dosiahnutý počet bodov, zvolíme tretí stĺpec v poli.

Riešenie Príkladu 2

Záver: Prienikom čísla riadku (3 – získaného pomocou funkcie MATCH) a čísla stĺpca (3) sme v poli boli schopní pomocou funkcie INDEX získať dosiahnutý počet bodov pre súťažiaceho s menom Jano a s vekom vo výške 42 rokov.


Referencie


Prílohy

Verzia Dokument Príklady
1.0 ms word 2013 ms excel 2013